هیترگازی پلار مدل 525

محصول جدید

525

مجهز به فن آکسیال با راندمان باال و صدای کم جهت توزیع هوای گرممجهـز بـه ترموسـتات جهـت تنظیـم دمـای مبدل و کنتـــرل بـــاد گـــرم و مصـــرف کمتـــرمجهـــز بـــه کاربراتـــور الکتریکـــی بـــرای روشـــن و خامـــوش شـــدن خـــودکار هیتـــرمبـدل حرارتـی بـا رنـگ نسـوز آلومینیومـی مقـاوم بـــه حـــرارت بـــاالاشغال فضای کمتر نسبت به فن کویل و شوفاژمجهز به فیوز ایمنی

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

تماس بگیرید

  • بدون دودکش
  • دارد
  • دارد
  • بیش از 75%

مشخصات

نوع سوخت گاز طبیعی_مایع
کاربری گرمایشی
ODS دارد
گاورنر دارد

اطلاعات بیشتر

هیترگازی پلار مدل 525

مجهز به فن آکسیال با راندمان باال و صدای کم جهت توزیع هوای گرممجهـز بـه ترموسـتات جهـت تنظیـم دمـای مبدل و کنتـــرل بـــاد گـــرم و مصـــرف کمتـــرمجهـــز بـــه کاربراتـــور الکتریکـــی بـــرای روشـــن و خامـــوش شـــدن خـــودکار هیتـــرمبـدل حرارتـی بـا رنـگ نسـوز آلومینیومـی مقـاوم بـــه حـــرارت بـــاالاشغال فضای کمتر نسبت به فن کویل و شوفاژمجهز به فیوز ایمنی

Path: > > > هیترگازی پلار مدل 525

نظرات