بخاری گازی کوچک امین حضور

بخاری گازی یک وسیله مورد احتیاج همه در فصل سرما است شما برای خرید یک بخاری باید به چند نکته و ویژگی خاص توجه کنید 


بخاری گازی کوچک امین حضور

اگر شما برای منزل یا شرکت اداره خود بخاری گازی کوچک نیاز و احتیاج به خرید بخاری دارید و باید آن را به دیوار بزنید، این را بدانید که بخاری زمینی حرارت بیشتری دارد و بخاری دیواری حرارت کمتر دارد

بخاری گازی کوچک امین حضور

خوبی بخاری گازی کوچک فضای بسیار کم و کمتری را اشغال می کنند بخاری گازی کوچک آن هم مدل دیواری فقط فقط مناسب برای متراژ کوچک طراحی شده است و متراژ بزرگ را بدرد نمیخورد بخاری گازی کوچک بدون دودکش برای جاهای باز و بزرگ اصلا مناسب نمی باشد